«№1 Алматы қазақ гуманитарлық-педагогикалық колледжі» КМҚК

Колледждегі психологиялық қызмет ережесі

 1. Жалпы ережелер
  • Осы Ереже колледждің психологиялық қызметінің (бұдан әрі – Қызмет) ұйымдастырушылық құрылымы мен тәртібін анықтайды.
  • Колледждің психологиялық қызметі – бұл кәсіби бірлестік, оның басты мақсаты – тұлғаны дамыту үшін педагогикалық тұрғыдан сәйкес жағдайларды қамтамасыз ету және студенттердің психикалық және физикалық денсаулығын сақтау, жеке тұлғаның қалыптасуына ықпал ету, жеке тұлғаның қабілеттері мен бейімділіктерін дамыту, сондай-ақ ықтимал құқық бұзушылықтардың алдын-алу бойынша білім беру мекемесі мамандарының күш-жігерін үйлестіру. Қызмет психологиялық қолдау мен білім беру процесінің барлық қатысушыларына әлеуметтік бағытталған өмір салтын қалыптастыруға көмек көрсетеді.
  • Психологиялық қызмет колледждің құрылымдық бөлімшесі болып табылады, колледж директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарымен тікелей қарым-қатынаста жұмыс жасайды, білім беру мекемесінің бірыңғай психологиялық-педагогикалық саясатын қалыптастыруды жүзеге асырады және оны құрылымдық бөлімшелерде кешенді жүзеге асыру бағыттарын үйлестіреді.
  • Психологиялық қызмет өз қызметінде баланың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау саласындағы тиісті халықаралық және қазақстандық актілерді, Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» заңын, Колледж Жарғысын және осы Ережені басшылыққа алады.
  • Психологиялық қызмет колледж әкімшілігімен, оқытушылар құрамымен, топ жетекшілерімен, медициналық қызметкермен, сондай-ақ ата-аналармен немесе оларды алмастыратын адамдармен, студенттерге білім беру мен олардың дамуына көмектесетін, білім беру мекемесіне көмек көрсететін қоғамдық ұйымдардың өкілдерімен тығыз байланыста жұмыс істейді.
  • Психологиялыққызметтің жұмысы жалпыадамзаттық этикалық нормаларға, гуманизм принциптеріне, студенттердің құқықтары мен мүдделерін қорғауға негізделген.
 
 1. Қызметтің мақсаты мен міндеттері
  • Қызметтің мақсаты. Тәрбиелік – мамандық алу, мансаптық өсу, өмірде жетістікке жету үшін студенттерге қажетті білім мен дағдыларды игеру. Әлеуметтік – студенттерге қабілеттеріне, бейімділігіне, қызығушылығына, денсаулық жағдайына байланысты өз мүмкіндіктерін анықтауға көмектесу. Өзара көмекке, төзімділікке, мейірімділікке, жауапкершілік пен өзіне деген сенімділікті, басқа адамның құқықтары мен бостандықтарын бұзбай белсенді әлеуметтену қабілеттерін тәрбиелеу де қызметтің әлеуметтік шартталған секторы болып табылады. Кәсіби – колледжде индивидуалды әлеуметтік даму жағдайын құруға және денсаулық сақтау мен білім беру процесінің барлық қатысушыларының жеке басының дамуына психологиялық жағдайларды қамтамасыз етуге көмек.
  • Қызметтің негізгі міндеттері:
– психологиялық қызмет жұмысының перспективалық бағыттарын дамыту, оларды колледж бөлімдерінде жүзеге асыруды үйлестіру; – студенттердің жеке және кәсіби дамуына, олардың өзін-өзі анықтау және өзін-өзі дамыту қабілеттерін қалыптастыруға көмек беру; – колледждегі психологиялық климатты үйлестіруге ықпал ету; – психологиялық қызмет туралы ереже – оқушылардың жеке және психофизиологиялық сипаттамалары, әлеуетті мүмкіндіктері туралы мәліметтер базасын қалыптастыру; – білім беру бағдарламаларын олардың мазмұны мен даму әдістерін білім алушылардың интеллектуалды және жеке мүмкіндіктері мен ерекшеліктеріне бейімдеу мақсатында психологиялық қолдау; – білім алушылардың дамуындағы кемшіліктердің алдын-алу және түзету бойынша жеке және жүйелік-бағдарланған бағдарламаларды құру және енгізу.  
 • Қызметтің негізгі бағыттары.
  • Психологиялық диагностика.
– студенттің жеке ерекшеліктері,қабілеттерімен бейімділіктерін, оның оқыту мен тәрбиелеудегі, кәсіби өзін-өзі анықтаудағы мүмкіндіктерін анықтау; – оқыту, даму, әлеуметтік және кәсіби бейімделудегі бұзылулардың себептері мен механизмдерін анықтау; – «тәуекел топтары» студенттерін таңдау және олардың мәліметтер базасын қалыптастыру; – психологиялық даму барысын немесе оның жекелеген жақтарын анықтау мақсатында білім алушыларға психологиялық зерттеу жүргізу; – білім беру ортасының оқушылардың психофизиологиялық ерекшеліктері мен мүмкіндіктеріне сәйкестігін анықтау. Диагностикалық жұмысты Қызмет мамандары жеке студенттермен де, студенттер тобымен де жүргізеді. 3.2.Психопрофилактикалық жұмыс (білім беру үдерісіне қатысуды қолдау). – студенттерді колледж жағдайына бейімдеу, мұғалімдерге, ата-аналарға бейімделу кезеңінде жасөспірімдерге көмектесу бойынша нақты ұсыныстар қалыптастыру бойынша жұмыстар жүргізу; – білім беру процесіне қатысушылармен жеке жұмыс жасау үшін студенттердің жан-жақты және үйлесімді дамуына бағытталған кешенді бағдарламалар жасау; – білім беру үдерісіне қатысушылардың барлығының қарым-қатынас формаларын оңтайландыру арқылы колледж ұжымында қолайлы психологиялық климат құру. 3.3.Психологиялық коррекция. – жас мамандарды оқытудағы қиындықтарды, олардың мотивациялық сферасын, әлеуметтік әрекетін психологиялық түзету, психологтар оқытушылар құрамымен бірге жүзеге асырады; – студенттерде өзін-өзі диагностикалау, өзін-өзі түзету, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі дамыту үшін құндылықтық қатынастар мен өмірлік басымдықтарды қалыптастыру; – топ жетекшілерімен әкімшілік өкілдерімен және басқа да тұлғалармен бірлесе отырып, психикалық дамудағы ауытқушылықтарды жоюға бағытталған психикалық түзету бағдарламаларын жасау және жүзеге асыру. 3.4.Психологиялық кеңес беру. – студенттерге оқу, даму, өмірлік және кәсіби өзін-өзі анықтау, басқалармен қарым-қатынас мәселелері бойынша кеңес беру; – колледж әкімшілігіне, оқытушылар құрамына, ата-аналарға даму психологиясы, ынтымақтастық педагогикасы мәселелері бойынша кеңес беру. 3.5. Психологиялық ағарту. – әкімшіліктің, мұғалімдердің, студенттердің және олардың ата-аналарының психологиялық құзыреттілігі мен психологиялық мәдениетін арттыру; – оқытушылар құрамын оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты тұлғалық дамуының негізгі заңдылықтарымен таныстыру; – оқу процесі субъектілері арасында психологиялық білімді кеңінен насихаттау. 3.6.Ұйымдастырушылық-әдістемелік қызмет. – студенттердің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, психодиагностика жүргізуге, жеке дамытушылық және психокоррекциялық бағдарламаларды жасауға арналған оқу материалдарын дайындау; – оқушылардың интеллектуалды және жеке даму мүмкіндіктеріне сай  бейімдеу мақсатында білім беру бағдарламаларын жасауға қатысу; – психологиялық-педагогикалық технологияларды, бағдарламаларды, іс-шараларды өңдеу, талдау, тиімділікті бағалау, түзету; – өндірістік жиналыстардың педагогикалық және әдістемелік кеңестерінде сөйлеу үшін аналитикалық және болжамдық материалдар дайындау.  
 1. Психологиялық қызметтің жұмысын ұйымдастыру
  • Психологтың жұмысы еңбек шарты және біліктілік талаптары бойынша жүзеге асырылады.
  • Қызметтің жұмысы ұзақ мерзімді және ағымдағы жұмыс жоспарларына негізделеді.
 
 1. Психологтың құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі.
5.1. Психолог құқылы: – осы Ережемен колледждің психологиялық қызметіне жүктелген барлық функцияларды жүзеге асыруға; – білім беру процесінің субъектілерімен басым бағыттарды, нақты міндеттерді, нысандарды, әдістер мен жұмыс түрлерінің түрлерін өз бетінше тұжырымдайды; – колледж құжаттамасымен танысуға, белгіленген тәртіпте сұрауға және колледждің құрылымдық бөлімшелерінен оның кәсіби қызметіне қажетті ақпаратты алуға; – жоғары білім беру органдарының, колледж әкімшілігінің өзінің жұмысының кәсіби және этикалық принциптері мен міндеттеріне қайшы келмейтін және Қызмет маманы үшін қол жетімді кәсіби дағдылар мен құралдар негізінде орындалуы мүмкін бұйрықтарды ғана орындауға; – білім беру мекемесінің психологы өз іс-әрекетін әкімшілікпен, педагогикалық ұжыммен, ата-аналармен, медициналық қызметпен, кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі бөлім қызметімен, т.б. тығыз байланысты жүргізуге; – студенттерді колледжде оқыту перспективаларын ескере отырып, колледждің әр түрлі органдары мен комиссияларының жұмысына қатысуға; – қажет болған жағдайда студенттердің мүдделерін қорғауға және қорғауға байланысты мәселелер бойынша тиісті медициналық, заңдық және басқа ұйымдарға сұраныстарымен және өтініштерімен колледж басшылығы арқылы жүгінуге; – колледж кафедралары мен топтарының студенттері мен оқытушылар құрамындағы әлеуметтік-психологиялық ахуалды жақсарту бойынша колледж әкімшілігіне ұсыныстар жасауға; – оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру жөніндегі қажетті мекеме құжаттамаларын оқып-үйренуге; -оқу-тәрбие үрдісімен байланысты әр түрлі мәселелерді талқылайтын жиындар мен мәжілістерге белсенді қатысуға; – психодиагностикалық және психокоррекциялық жұмыс түрлерінің жаңа әдістерін әзірлеуге және тексеруге қатысу, олардың тиімділігін бағалау, бұқаралық ақпарат құралдарында өз жұмысының тәжірибесін жинақтауға; – тәжірибелік психологияның ғылыми орталықтармен, жоғары оқу орындарының психология кафедраларымен, психологиялық ассоциациялармен, психолог-практиктермен тұрақты іскерлік байланысты жүзеге асыруға; – әр түрлі конференцияларға, семинарларға, симпозиумдарға тәжірибе алмасу мен өз біліктілігі мен кәсібилігін жетілдіру мақсатында қатысуға; мекеме әкімшілігіне, педагогтарға, ата-аналарға, білім алушыларға әртүрлі психологиялық мәселелер бойынша ұсыныс-кеңестер беруге   5.2. Психолог міндетті: – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативті актілерін, құжаттарын, бұйрықтарын, нұсқауларын басшылыққа алуға; – өзінің іс-әрекетін өз кәсіби біліктілігінің және қызметтік міндеттемелерінің шеңберінде жүргізуге және шешімдер қабылдауға; – психология ғылымының соңғы жетістіктерін білу, диагностика, дамытушылық, психокоррекциялық, психопрофилактикалық жұмыстардың заманауи ғылыми негізделген әдістерін қолдануға. Әрдайым, кем дегенде 5 жылда бір рет өзінің кәсіби біліктілігін арттыруға; – тиісті кәсіптік даярлығы жоқ адамдардың диагностикалық, психокоррекциялық және басқа жұмыс түрлерін жүргізуге кедергі жасауға; – барлық мәселелерді шешуде тек студенттің қызығушылығына, оның жан-жақты дамуына негіздеуге; – тәжірибелік психологтың этикалық кодексі нормаларын басшылыққа алуға[1-қосымша]; – кәсіби құпияны сақтауға, диагностикалық немесе түзету жұмыстарының нәтижесінде алынған ақпаратты таратпауға, егер олармен танысу студентке немесе оның серіктестеріне зиян тигізуі мүмкін болса; – студенттердің жан-жақты психологиялық дамуын, жеке мәселелерін шешуде оларға жеке қатынасты қамтамасыз етуге байланысты негізгі мәселелерді шешуде колледж әкімшілігіне және оқытушылар құрамына қажетті көмек көрсетуге; – колледж әкімшілігінің талабы бойынша психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларға қажетті материалдарды дайындауға; – жасөспірімдерге білім берудің даулы мәселелерін қарауға қатысуға; – студенттердің мүдделері үшін басқа кафедралардың мамандарымен ақпарат алмасуға; – барлық жұмыс түрлерін есепке алу және тіркеу жүргізуге; – еркін формадағы психологиялық құжаттаманы (дискеттер, үн таспаларды, перфокарталарды, т.б.) жүйелі түрде жүргізуге және сақтауға. 5.3. Психологтың жауапкершілігі. Психолог жеке жауап береді: – психологиялық қорытындының объективтілігі, қолданылатын жұмыстың диагностикалық және түзету әдістерінің сәйкестігі, ұсыныстардың негізділігіне; – колледж студенттері мен оқытушыларының жеке психологиялық ерекшеліктері туралы жинақталған ақпараттың құпиялылығына; – жұмыстың барлық түрлерін қатаң түрде өзінің кәсіби құзыреті шегінде жүргізуге; – білім алушының жан-жақты дамуы мен өзін-өзі анықтауы үшін психологиялық жағдайлар жасау, тұлғаның дамуындағы мүмкін бұзылушылықтардың уақтылы алдын-алуға; – құжаттаманы уақтылы және дұрыс рәсімдеуге, жүргізуге және сақтауға; – психологтың этикалық кодексінің ережелерін сақтау, лауазымдық нұсқаулықта жүктелген міндеттерді орындауға [1-қосымша].  
 1. Колледж психологының құжаттамасы.
  • Педагог-психологтың көп өлшемді іс-әрекетінің мазмұны және оны ұйымдастыру – нәтижелерді жүйелік құжаттар пакетінде бекітуді және бейнелеуді қамтиды. Құжаттаманы жүргізу – бұл педагог-психолог қызметін ұйымдастырудың негізгі формаларының бірі, бұл, клиенттің күйін және оның проблемаларын талдау мен бекіту әдісі, даму динамикасы мен орындалған жұмыстың тиімділігін қадағалау.
Барлық құжаттама келесі принциптерге негізделген:
 • педагог-психологтың құжаттары ҚР БҒМ қолданыстағы негізгі нормативтік құжаттарға негізделуі керек.
 • педагог-психологтың барлық жұмыс түрлерін қамту және оның қызметінің негізгі бағыттарына сәйкес құру.
 • білім беру мекемесі қызметінің жалпы құрылымын көрсету, қызметтің жеке бірліктерін есепке алуға және есеп беру кезеңдеріндегі жұмыстың барлық көлемін білім берудің практикалық психологиясының есеп беру «стандарттарына» сәйкес бағыттау.
 • білім беру ұйымдары үшін қабылданған уақыт аралығында есеп беруге ыңғайлы психологтың белгілі бір жиілігін көрсету.
 • әр түрлі жастағы «шартты нормативті» балалармен психологтың қызметі үшін де, дамуында әр түрлі кемістігі бар балалармен жұмыс істеу мүмкіндігі үшін де психологиялық технологиялар мен бірыңғай әдістер саласында белгілі бір білімге ие болу.
 • диагностикалық материалдар пакеті техникалық қызмет көрсету, тіркеу және өңдеу үшін қол жетімді уақыт ресурстары тұрғысынан аз уақытты алуы керек.
  • Психологиялық қызмет өз қызметінде келесі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады:
  • Қазақстан Республикасының Конституциясы;
  • Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі;
  • Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасы;
  • ҚР «Білім туралы» Заңы;
  • «Білім беруді ұйымдастыруда психолог лауазымын енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрлігінің нұсқаулық хаты;
  • Бала құқықтары туралы конвенция;
  • Неке және отбасы туралы заң
  • колледж жоспары;
  • колледж жарғысы;
  • Психологиялық қызметтің ұйымдастырушылық-әдістемелік принциптері;
 • Колледждегі психологиялық қызмет ережесі
  • Психологтың тұжырымдамалық құжаттамасы
  • Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту тұжырымдамасы
  • Психологиялық қызметтің тұжырымдамасы
  • Психологтың этикалық кодексі [2-қосымша].
  • Педагог-психологтың функционалдық міндеттері [2-қосымша].
  • Арнайы құжаттама.
Арнайы құжаттама – бұл практикалық психолог үшін оның кәсіби қызметінің мазмұны мен процедуралық аспектілерін қамтамасыз ететін құжаттаманың ерекше түрі. Арнайы құжаттамаға:
 • психологиялық қорытындылар;
 • диагностикалық тексерулердің, емдеу сессияларының, сұхбаттардың, әңгімелесудің және т.б. хаттамалары;
 • психологиялық мінездемелер;
 • психологиялық есептерден үзінділер.
Жоғарыда аталған құжаттаманың үш түрі (қорытындылар, түзету карталары және хаттамалар) құпия сақталады. Қалған үш түрі ақпаратқа қызығушылық танытқан адамдар үшін еркін (ашық) көрсетіледі. Психологиялық мінездемелер психикалық дамудың басқа аспектісін бейнелейді және танысқан кезде баланың немесе тұтастай жас тобының психологиялық портретін жасауға мүмкіндік береді. Ол формасы бойынша еркін және әкімшілік лауазымды тұлғалардың мақұлдауын қажет етпейді. Біз баланың дамуының жеке ерекшеліктері туралы, яғни, оның когнитивті және жеке-эмоционалды сферасының ерекшеліктері, психофизиологиялық ерекшеліктері, коммуникативті қарым-қатынастары, жалпы немесе арнайы қабілеттерінің болуы және тағы басқалар.
 • Жұмыстың есеп құжаттамасы
 • Жоспарлары
 • Білім беру мекемесінің оқу-тәрбие жоспары
 • Психологиялық қызметтің немесе психологтың қызметін талдау
 • Психологтың жылдық жұмыс жоспары
 • Аналитикалық есептер
 • Колледж психологының портфолиосы (кәсіби өсу папкасы)
 • Жұмыс түрлерін есепке алу журналы (тіркеу)
 • Топтық және жеке психодиагностикалық зерттеулер журналы (журнал немесе жалпы дәптер).
 • Оқу үдерісіне қатысушылармен жұмыс
Студенттермен:
 • Студенттермен жұмыс жоспарлары мен бағдарламалары (қызмет бағыттары бойынша: түзету, профилактикалық)
 • түзету және дамыту бағдарламалары.
Мұғалімдермен
 • Оқытушылар құрамына арналған семинарлар, тренингтер.
 • Сабаққа қатысу кестесі (сабаққа қатысу дәптері)
Ата-анамен
 • Ата-аналармен жұмыс бағдарламалары: білім беру, кеңес беру, зерттеу
 • Психодиагностикалық құралдар:
 • адаптациялық диагностикасы – түзету.
 • Жас ерекшелік өзгерістерін зерттеу.
 • Диагностикалық нәтижелер (топтар бойынша диагностикалық нәтижелер).
 • Әдістемелік материалдар (жеке папкалардағы немесе жинақталған әдістемелік материалдар)
 • Студенттер папкасы «Тәуекел топтары» (студенттердің психологиялық ерекшеліктері, мінездемелер, тізімдер және т.б.)
 • Папкалар номенклатурасы.
 • Нормативтік құжаттар.
 • Жұмыс есеп(учетная)   құжаттары
 • –Есеп (отчетная)құжаттары.
 • – Диагностикалық құралдар. 05 – Ата – анаға көмек. 06 – Суицид жөніндегі материал. 07 – Педагогтармен жұмыс. 08- Түзету – дамыту бағытында бағдарламалық қамтамасыз ету (бағдарламалар, тренингтер, ойын-жаттығулар). 09 – Баяндамалар, дәрістер, ашық сабақтар.
10 – Талдамалық (аналитикалық) жұмыс. 11 – Кіріс ақпарат. 12 – Бейімделу процесін психологиялық қамтамасыз ету. 13 – Бапкердің  сөмкесі (психологиялық ойындар мен жаттығулар, тренингтер топтамасы) 14 – Тақтаға ілетін материал. 15 – Мұрағат. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
 1. Садуахасова А.Б.  Психологиялық қызметті ұйымдастыруға арналған әдістемелік материалдар жинағы. Оқу   әдістемелікнұсқау. – Ақтау: Ш.Есенов атындағы КМТжИУ, 2011№. – 58 б.
 2. Көмекбаева Л.К. Білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызметті ұйымдастыру. – А, 2003 ж.
 3. Сұлтанова Ғ.Т. «Мектеп психологының жұмыс кітабы», Алматы, 2008
 4. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Генезис, 2000. – 298 с.
 5. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.:  Владос, 2000.
 6. Психологиялық қызмет Ережелері проекциясы // Өзгеріс – Перемена, Қарағанды, 2002
 7. «Положение о психологической службе колледжа», Уралский медицинский колледж
 8. «Положение о социально-психологической службе» ТОГОУ СПО «Педагогический колледж»
9.Материалы семинара «Нормативно-правовое обеспечение работы школьного психолога», г. Костанай, отдел образования акимата города Костаная 2010г.
 1. Материалы нормативно – правового обеспечения работы школьного психолога. Кокшетау 2011 г., Управлении  образования  Акмолинской области.
 2. https://www.tarbie.kz/32340
12.https://ziatker.kz/doc/bilim_bery_salasyndagy_psihologiyalyq_qyzmetting_tujyrymdamasy_bilim_bery_salasyndagy_psihologiyalyq_qyzmetting_maqsaty_men_mindetteri_59179.html 1-қосымша Білім берудегі психолог кодексі. Білім беру мекемесінің барлық қызметкерлері үшін маңызды этикалық принциптер мен нормалармен қатар, психолог міндетті:
 • өзіне берілген жеке ақпараттың құпиялығын сақтауға;
 • білім беру үдерісіне қатысушылардың беделіне нұқсан келтірмейтін процедуралар мен тәсілдерді қолдануға;
 • білім беру процесінің барлық қатысушыларына кез-келген кезеңде жұмысты жалғастырудан бас тартуға мүмкіндік беруге;
 • бірге жұмыс істейтін адамды таңдау еркіндігін кеңейту үшін олардың құралдарын пайдалануға;
 • әрдайым адамның өзінің жетістіктерінің себебі екенін өзі білуіне ықпал етуге;
 • адамның шынайылығына сәйкес келетін тәсілдерді қолдануға.
Колледж психологының негізгі жұмыс бағыттары.   Диагностикалық жұмыс. Психологиялық диагностика – бұл студенттерді бүкіл оқу кезеңінде терең психологиялық зерттеу, жеке ерекшеліктері мен жеке бейімділіктерін, оның білім беру мен тәрбиелеу үдерісіндегі әлеуетін анықтау, сонымен қатар оқыту мен дамудың бұзылу себептері мен механизмдерін анықтау, әлеуметтік бейімделу. Психологиялық диагностиканы мамандар жеке де, студенттер тобымен де жүргізеді. Бүгінгі күні колледждегі психологтың диагностикалық жұмысы келесі мәселелерді шешуге бағытталған: Білім алушының әлеуметтік-психологиялық портретін салу
 • Оқуда, қарым-қатынаста және психикалық әл-ауқатта қиындықтарға тап болған студенттерге көмек көрсету тәсілдері мен формаларын анықтау.
 • Білім алушыларға психологиялық қолдау құралдары мен формаларын олардың оқу мен қарым-қатынасқа тән ерекшеліктеріне сәйкес таңдау.
Диагностикалық жұмысты ұйымдастыру формалары:
 • Барлық студенттерді кешенді психологиялық-педагогикалық тексеру – жоспарлы емтихан немесе «фронтальды» түрде болады.Бұл форма алғашқы диагноз болып табылады, оның нәтижелері өлшенген сипаттамаларға қатысты студенттердің «сәтті», «дисфункционалды», «тәуекел тобын» бөлуге мүмкіндік береді. Колледждегі осындай сауалнаманың мысалы ретінде студенттердің оқуға бейімделу динамикасын, студенттердің дағдарыстық жағдай кезеңдерін (жасөспірімдер мен жастар дағдарысы) зерттеу және бақылау болып табылады.
 • Кешенді емтихан кезінде студенттің психологиялық-педагогикалық жағдайы туралы ақпарат алудың негізгі жолдары:
 • Мұғалімдердің, ата-аналардың сараптамалық сауалнамалары.
 • Емтихан кезінде студенттерді құрылымдық бақылау.
 • Студенттерді психологиялық тексеру.
 • Педагогикалық, медициналық құжаттама мен алдыңғы емтихандар материалдарын талдау.
Терең психодиагностикалық тексеру күрделі жағдайларды зерттеу кезінде қолданылады және жеке клиникалық процедураларды қолдануды қамтиды. Мұндай жұмыс бастапқы диагностика нәтижелері негізінде жүзеге асырылады немесе ереже бойынша мұғалімге, білім шеберлеріне және ата-аналарға оқушының қарым-қатынастағы, оқудағы нақты қиындықтары туралы кеңес берудің міндетті компоненті болып табылады. Терең психодиагностикалық тексеру индивидуалды болып табылады. Мұнда анықталған қиындықтардың ықтимал себептері туралы алдын-ала гипотезалармен, стратегиямен сауалнама әдістерін таңдау негіздемесімен неғұрлым күрделі әдістер қолданылады. Оперативті психодиагностикалық тексеру жедел пікірлерді, сауалнамаларды, қоғамдық пікірді зерттеуге бағытталған сұхбаттарды қолдану арқылы жедел ақпарат алу қажет болған жағдайда қолданылады. Сұралған студенттер контингентінің саны едәуір көп болғандықтан, психолог өзінің көмекшілерін, оқу және тәрбие жұмысы жөніндегі бас мұғалімдер, топ жетекшілері, ретінде пайдалана алады, бұған дейін оларға диагностикалық процедураларды қалай жүргізу керектігін және алынған мәліметтерді түсіндіру қабілетін үйреткен Колледждегі психологтың түзету-дамыту жұмысы. Психологиялық түзету – бұл жасөспірім мен жасөспірім кезіндегі тұлғаны қалыптастыру процесіне және оның даралығын сақтауға белсенді әсер ету. Түзету тұжырымдамасы адамның психикалық жағдайын «психикалық даму нормасына» сәйкес өзгерту мақсатында мақсатты психологиялық әсер етуді қамтиды. Түзету жұмыстарын жүргізген кезде екі негізгі стратегия іске асырылады:
 • түзетуді баршаға арналған бірыңғай «әмбебап» психотехнология негізінде статистикалық анықталған орташа нормаға дейін төмендету ретінде енгізу.
 • адамның жеке ерекшеліктеріне, оның нақты мүмкіндіктеріне және тұтастай алғанда оның психикалық және жеке дамуының ерекшелігіне бағытталған психологиялық көмек көрсету.
Жасөспірімдермен және жастармен жүргізілетін психокоррекциялық жұмыс бірқатар ерекшеліктерге ие және бұл мыналарға байланысты:
 • Студенттердің интеллектуалды қабілеттерін белсенді дамыта отырып, олардың теориялық, немесе вербалды – логикалық ойлауын қалыптастыру.
 • жасөспірімдерде оқу мотивациясының төмендеуін азайту.
 • Эмоционалды сфераның тұрақсыздығының өсуімен, сондай-ақ жаңа терең сезімдердің қарқынды тәжірибесімен.
 • Студенттердің тұлғааралық қатынастары мен әлеуметтік байланыстар аясының кеңеюімен, дидактикалық қарым-қатынас қабілеттерінің дамуы.
 • Білім алушы тұлғасының интенсивті дамуымен, тұлға ішілік қайшылықтармен.
 • Білім алушылардың кәсіби өзін-өзі анықтау қажеттілігімен.
Психологиялық профилактикаға оқушылардың дұрыс жұмыс жасамау құбылыстарының алдын алу, оқу қызметі, қолайлы психологиялық климат құру және мұғалімдерге, ата-аналарға білім беру, оқыту және дамыту мәселелерінде көмек көрсету бойынша нақты ұсыныстар әзірлеу кіреді. Колледж психологының  кеңес беру-ағартужұмысы.   Колледж психологының кеңес беру жұмысы келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
 • Мұғалімдерге кеңес беру және білім беру.
 • Ата-аналарға кеңес беру және тәрбиелеу.
 • студенттерге кеңес беру және білім беру.
Психологиялық білім – бұл студенттер мен олардың ата-аналарын (заңды өкілдерін), мұғалімдер мен көшбасшыларды психологиялық білімге деген қажеттілікті, оны өз дамуының мүддесі үшін пайдалануға ұмтылысын қалыптастыру; оқушылардың әр жас кезеңінде жан-жақты жеке дамуы мен өзін-өзі анықтауы үшін, сондай-ақ тұлғаны қалыптастыру мен интеллектуалдылықты дамыту кезіндегі мүмкін бұзушылықтардың алдын алу үшін жағдайлар жасау. Консультациялық қызмет студенттерге, олардың ата-аналарына (заңды өкілдеріне), оқытушыларға және білім беру процесінің басқа қатысушыларына психологиялық кеңес беру арқылы дамыту, тәрбиелеу және оқыту мәселелерінде көмек көрсету болып табылады. Психологиялық көмектің «алушысы» (клиент) – бұл студент және ата-ана (отбасы, жасына байланысты психологиялық кеңес) Колледж психологы өзінің консультациялық практикасында көптеген түрлі психологиялық бағыттардағы (диагностикалық, экзистенциалдық, гуманистік, мінез-құлық және басқа тәсілдер) принциптерді жүзеге асыра алады. Мұғалімдерге кеңес беру және білім беру. Мұғалімдермен консультациялық жұмыста бірқатар принциптерді ажыратуға болады:
 • Психолог пен мұғалімнің өзара әрекеттестігі тең.
 • Мұғалімдердің проблемаларды өз бетінше шешуге деген көзқарасын қалыптастыру, т.а. «дайын рецептке» арналған параметрді алып тастау.
 • Кеңеске қатысушылардың бірлескен шешімдері үшін жауапкершілікті қабылдау.
 • Педагогтар мен психологтар арасындағы кәсіби функцияларды бөлу.
Мұғалімдерге психологиялық кеңес беруді ұйымдастыруда үш бағытты ажыратуға болады:
 • Оқытушыларға психологиялық адекватты оқыту және білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу бойынша кеңес беру.
 • Мұғалімдерге нақты оқушылардың оқуы, мінез-құлқы және тұлғааралық қарым-қатынасы бойынша кеңес беру.
Мұғалімнің, жетекшінің қалауы бойынша жұмысты ұйымдастыру жеке кеңес түрінде тиімді болады және ол психологиялық-педагогикалық кеңестің жұмысы. Кеңес студенттердің мәртебесінің жекелеген компоненттері туралы ақпаратты біріктіруге мүмкіндік береді, ол мұғалімдерге, оқыту шеберлеріне, медициналық қызметкерге және психологқа тиесілі және оқушының біртұтас көзқарасына сүйене отырып, оны одан әрі тәрбиелеу мен дамытудың жалпы сызығын әзірлеп, жүзеге асырады. Кеңес (кеңес) студенттерді зерттеудің ұжымдық әдісі ретінде бірқатар функцияларды орындайды:
 • Диагностикалық.
 • Тәрбиелік.
 • Оңалту.
Әр түрлі қатынас жүйелеріндегі тұлғааралық және топ аралық қақтығыстарды шешу жағдайында кеңес беру: мұғалім – мұғалім; оқытушы – студент; мұғалім – ата-ана және т.б. Осындай әлеуметтік-медиация жұмысының шеңберінде психолог қақтығысты талқылау жағдайын ұйымдастырады, алдымен әр қарсыласымен бөлек, содан кейін бірлесіп; қақтығысқа қатысушылардың эмоционалдық стресстерін жоюға, пікірталасты сындарлы арнаға көшіруге көмектеседі. Педагогтардың психологиялық білім беруі мұғалімдерге келесі міндеттерді шешуге көмектесетін қажетті психологиялық-педагогикалық білім мен дағдыларды ала алатын жағдайларды жасауға бағытталған:
 • студенттер үшін тиімді оқу процесін ұйымдастыру.
 • өзара тиімді негізде студенттермен және әріптестермен қарым-қатынас орнату.
 • мамандық туралы хабардар болу және түсіну және басқа студенттермен өзара қарым-қатынасқа қатысу.
Тәрбие жұмысын мұғалімдерді оқыту мен тәрбиелеу тәжірибесінде оларды қызықтыратын мәселелер бойынша нақты қажеттіліктерге сай болатындай етіп ұйымдастырған жөн. Жыл сайын тақырыптар қайталанатын ресми дәрістер мен семинарлардан аулақ болу керек. «Психологтар бұрышы», «Постерлер папкалары», «Психологиялық қабырға газеттері» ұйымы психологқа ең өзекті сұрақтарды жинауға және колледж оқытушылар құрамындағы тәрбие жұмысын ұйымдастыруды оңтайлы жоспарлауға көмектеседі. Ата-аналарға кеңес беру және ағарту. Колледж психологының ата-аналармен жүргізетін тәрбие жұмысының мазмұны ата-аналарды студенттердің өзекті проблемаларымен, олардың балалары студенттердің оқуы мен ақыл-ойының дамуы кезінде шешіп отырған өзекті мәселелерімен таныстыру болуы мүмкін. Топтық кездесулердегі психологиялық әңгімелер барысында, ата-аналардың арнайы күндерінде психолог ата-ана мен баланың қарым-қатынасының дамудың осы кезеңіне қолайлы формаларын ұсынады. Студенттерге кеңес беру және білім беру. Жасөспірімдер мен жас жігіттерге кеңес берудің өзіндік ерекшеліктері бар. Осы жаста психологиялық көмекке жүгіну саны күрт өсуде. Студенттерге психологиялық білім беру формаларының бірі – психологиядағы үйірме немесе факультативті көшбасшылық. Бұл сабақтарда ақпараттық және оқу бөліктері болуы керек.                                           2-қосымша Психолог қызметінің этикалық кодексі  
 1. Психологқа қойылатын жалпы ұстаным және талаптар.
1.1 Жоғары психологиялық білімі бар адамдар психологиялық қызметті жүзеге асыруға құқылы. 1.2 Психологтың қызметі қоғам мен жеке адамның пайдасына бағытталуы керек.
 1. Психологтың әкімшілікпен байланысы.
2.1 Әкімшілік психологтың өз функцияларын орындауы үшін оңтайлы болатын жағдайларды жасауға ықпал етеді. 2.2 Психологтың қызметі кәсіби тәуелсіздік пен дербестікке негізделген. Оның кәсіби психологиялық сипаттағы шешімдері түпкілікті болып табылады және оны сарапшы психологтан немесе психологиялық кеңестен басқа ешкім өзгерте алмайды. 2.3 Психолог, егер олар заңды болса және осы кодекстің ережелеріне қайшы келмесе, әкімшіліктің нұсқауларын орындайды. 2.4 Психолог әкімшілікке өзінің кәсіби мүмкіндіктерінің орындалуы кезінде осы кодекстің орындалуына кепілдік берілмейтін жұмыстарды жасамайтындығы туралы хабарлайды. 2.5 Жұмысқа қабылдау кезінде психолог жұмыс берушіні осы кодекстің мәтінімен таныстырады және өзінің құзыреті шегінде өзінің жеке жауапкершілігі негізінде өз бетінше әрекет ететіндігін және кәсіби құпияны сақтауға міндетті екенін хабарлайды. 2.6 Психолог осы кодекстің ережелеріне сәйкес сұраныс бойынша немесе өндірістік қажеттілікке байланысты оқу процесіне қатысушыларға объективті сипаттама беруге міндетті.
 1. Педагог-психологтың функционалдық міндеттері:
3.1.Психолог өз жұмысында нормативтік құқықтық құжаттарды басшылыққа алады. 3.2 Психолог нормативті құжаттар негізінде қалыптасатын психологтың жұмыс бағдарламасы аясында студенттерді психологиялық қолдау стратегиясын жүзеге асырады. 3.3.Психологиялық қызмет бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері, мазмұны туралы педагогикалық кеңесті және әкімшілікті хабардар етеді (2.1 тармағын сақтау шеңберінде). 3.4.Өз жұмысында заманауи диагностиканың, дамытушылық, психокоррекциялық және психо-профилактикалық жұмыстың психологиялық әдістерін ғана қолданады. 3.5. Педагог-психологтың жұмыс бағдарламасы шеңберінде оқу үдерісі мен кәсіби іс-әрекетін ұйымдастыру бойынша педагогикалық ұжымға, ата-аналарға, студенттерге психологиялық-педагогикалық көмек көрсетеді. 3.6. Өзінің кәсіби құзыреті шеңберінде мәселелерді қарастырады және шешімдер қабылдайды. Педагог-психологтың құзыретіне кірмейтін белгілі бір көрсеткіштер болған жағдайда, ол тиісті құзыретті мекемелерге жіберіледі. 3.7. Медициналық біліктілікті қажет ететін әдістерді қолданбайды (гипноз, фармакологиялық агенттер және т.б.). 3.8. Психология ғылымының қазіргі жағдайы тұрғысынан мүмкін емес мәселелерді, сондай-ақ басқа мамандықтар өкілдерінің құзыретіне кіретін мәселелерді шешуді өз мойнына алмайды. 3.9. Жалпы психология ғылымының соңғы жетістіктерін біледі; прогрессивті формалар мен әдістерді қолдану және практикалық психология саласындағы озық тәжірибені тарату негізінде жұмысты ұйымдастырады. 3.10. Профессорлық-оқытушылық құрамды кәсіби және тұлғалық дамуға, қызметкерлердің бастамашылығы мен еңбек белсенділігін дамытуға тәрбиелеу бойынша жұмыс жүргізеді (егер жеке бөлімше болса). 3.11.Аттестаттау комиссиясына педагогикалық қызметке және сертификатталған қызметкерлердің әлеуетті мүмкіндіктеріне психологиялық талдау жасайды. Ол сертификаттау комиссиясының жұмысына өзі қатысады (егер жеке бөлімше болса). 3.12.Қызметкерлерді динамикалық психологиялық байқауды ұйымдастырады (үнемі қайта тестілеу, үйдегі және жұмысындағы мінез-құлық фактілерін талдау және т.б.) және осы байқау нәтижелерін қызметкердің жеке карталарында көрсетеді (егер жеке бөлімше болса); 3.13. Тиісті кәсіптік даярлығы жоқ қабілетсіз адамдардың білім беру ұйымында психология бойынша диагностикалық, психокоррекциялық және басқа жұмыстар жүргізуіне жол бермейді. 3.14.Тәрбие және тәрбие жұмысының жоспарларын, мұғалімдер кеңесі және білім беру мекемесінің басшылығы қабылдаған шешімдерді, сондай-ақ олардың психологиялық негізділігі мен жеке тұлғаны және білім беру топтарының командаларын дамытудағы практикалық тиімділігі тұрғысынан білім беру процесінің жағдайын талдайды. Білім беру мекемесінің басшылығына, жеке қызметкерлерге жұмыс деңгейін көтеру, қабылданған шешімдердің психологиялық негіздемесі бойынша тиісті ұсыныстар енгізеді (егер психологтың жеке бөлімі болса – сарапшы). 3.15.Жалпы білім беру мекемесі қызметкерлерінің білімі мен тәжірибесін қолдана отырып, оңтайлы әлеуметтік-психологиялық жағдайларды қамтамасыз етеді. Ол мұғалімдермен бірге студенттерді білім беру мекемесіндегі тұрмыстық жағдайларға бейімдеудің ғылыми негізделген бағдарламаларын жасайды және оларды жүзеге асыруға қатысады. 3.16.Педагогикалық ұжымға зерттеу нәтижелері және түзету-дамыту шараларын жоспарлау туралы хабарлайды. 3.17.Диагностикалық құжаттаманы жүргізеді және сақтайды, бұл оқытушылар құрамының, кеңестердің, комиссиялардың жеке тұлғаларға қатысты шешімдерін қабылдауға негіз болады. Қалған құжаттама кез-келген нысанда, соның ішінде перфокарталарда, дискеталарда, ДК-де, магнитофондық жазбаларда, дискілерде сақталады. 3.18.Белгіленген нысандарға сәйкес барлық жұмыс түрлерін тіркеу есебін жүргізеді. 3.19.Жасалған жұмыс туралы ақпарат жоғары тұрған органдарға білім беру психологының жұмыс бағдарламасында белгіленген мерзімге сәйкес беріледі. 3.20.Эксперимент алаңы болған жағдайда, бұл экспериментті жүргізу үшін жеке маман, мұғалім, психолог қажет.
 1. Құқықтары
4.1. Оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша кез-келген құжаттаманы, студенттердің, оқытушылардың және білім беру мекемесінің басқа қызметкерлерінің жеке істерін зерделеу. 4.2. Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін психологқа жеке кабинет пен психологиялық жеңілдету бөлмесі бөлінген, олар электронды есептеуіш құралдарымен, аудио-видео жабдықтарымен, көшірме құралдарымен, оқу-әдістемелік құралдармен, диагностикалық әдістермен жабдықталған. 4.3. Педагогикалық ұжымға, студенттерге, ата-аналарға жеке психологиялық және әлеуметтік-психологиялық сараптама жүргізу және тиісті ұсыныстар беру. 4.4. Психологиялық қызметтің табысты жұмыс істеуі үшін қажетті жағдайлар жасау туралы басшылыққа ұсыныстар енгізу. 4.5.Психологиялық қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша педагогикалық ұжымның, ата-аналардың жиналыстарын ұйымдастыру және өткізу. 4.6.Нақты жағдайларды ескере отырып, жұмыстың басым бағыттарын өз бетінше анықтау. 4.7.Балалармен және ересектермен жұмыс жасау бойынша нақты тапсырмаларды өз бетінше тұжырымдау. 4.8.Оқу процесінде және одан тыс кез-келген топтың кез-келген түріне қатысу, мұғалім-психологтың жұмыс бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында мінез-құлықты қадағалау. 4.9.Жұмыстың формалары мен әдістерін таңдау, әртүрлі жұмыс түрлерін жүргізудің реттілігін тек педагог-психологтың жұмыс бағдарламасы шеңберінде белгілеу. 4.10.Кәсіби міндеттерін ойдағыдай орындау үшін қажетті жағдайлар болмаған кезде өзіне жүктелген міндеттерді орындаудан бас тарту. 4.11.Бір тектес мамандықтар бойынша мамандармен ақпарат алмасу және баланың мүдделері үшін басқа бөлімдерге беру. 4.12.Мұғалімдер кеңестеріне, психологиялық-педагогикалық кеңестерге, Білім министрлігінің мәжілістеріне, ата-аналар жиналыстарына және сынып сағаттарына қатысып, нақты адамдар мен топтардың, олардың табысты жұмыс істеуі үшін психокоррекциялық топтарды құру және түзету топтарын құру бойынша зерттеу топтарының зерттеулерінің нәтижелерін талқылайтын болады. 4.13.Оқу мекемесінде топтық және жеке психологиялық тексерулер жүргізу. Осы мақсаттар үшін: аймақтың әлеуметтік, ұлттық, мәдени және басқа да ерекшеліктерін ескере отырып, психологиялық тесттер құрыңыз, пайдаланыңыз және реттеңіз. 4.14.ЖОО-ның психология кафедраларымен және практикалық психологтар бірлестіктерімен білім беру мекемесінің практикалық жұмысы бойынша тұрақты іскерлік байланысты қолдау. 4.15. Әкімшілікке келесі мәселелер бойынша ұсыныстар беріңіз: – қызметкерлердің жеке психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес кадрларды орналастыру (егер жеке бөлімше болса); – әкімшілік қызметке үміткерлерді орналастыру; – топ жетекшісі қызметіне үміткерлерді орналастыру; – мұғалімдер мен студенттер арасындағы қақтығыстарды және әкімшіліктің әрекеттерін шешу (егер жеке бөлімше болса); – білім беру мекемесінде қолайсыз психологиялық климаттың алдын алу (егер жеке бөлімше болса); – мұғалімдер мен оқушылардың сабақ жүктемелерін оңтайландыру (егер бір бірлік болса) және сабақтан кейінгі уақытта (егер жеке бөлім болса); – дайындық топтарын жалдау әдістері (егер жеке бөлімше болса). 4.16. Өзінің жұмыс тәжірибесін бұқаралық ақпарат құралдарында,ғылыми және ғылыми-көпшілік журналдарда, газеттерде және т.б. жинақтау. 4.17. Қажет болса, студенттерге психологиялық көмекке байланысты мәселелер бойынша (ата-аналардың жұмыс кестесін өзгерту, санитарлық тазалық және т.б.) тиісті ұйымдарға өтініштермен басшылық арқылы жүгіну. 4.18.Психологиялық қызметті ғылыми қамтамасыз ету мәселелері бойынша әдістемелік көмекке жүгіну. 4.19. Ғылыми-әдістемелік орталықтардың басшылығымен жаңа диагностикалық әдістерді жасауға, әдістемелік нұсқаулар жазуға қатысу. 4.20. Ғылыми-әдістемелік орталықтардың басшылығымен зерттеу жұмыстарын жүргізу. Психологтың жұмыс сипаттамасы
 1. Жалпы ережелер
1.1. Бұл лауазымдық нұсқаулық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі No 338 бұйрығымен, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 06.28.03 жылғы No141 бұйрығымен бекітілген білім беру мекемесі психологының тарифтік-біліктілік сипаттамалары және жеке тұлғаның біліктілік сипаттамалары негізінде жасалған. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 30/03/03 No 119-б бұйрығымен бекітілген, барлық қызмет салаларына ортақ мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың мамандарының лауазымдары, колледждің 05.01.2009 ж. № 05020487 ұжымдық келісімі, колледж жарғысы. Нұсқаулықты жасау кезінде Қазақстан Республикасы Білім министрлігі жүйесінің оқу мекемесінде еңбек қауіпсіздігі қызметін ұйымдастыру бойынша шамамен ұсыныстар да ескерілді. 1.2. Психологты мекеме директоры тағайындайды және босатады. 1.3. Психолог жоғары немесе орта кәсіптік білімі бар, оның педагогикалық тәжірибеге қойылатын талаптары жоқ. Тиісті білімі жоқ, бірақ жеткілікті практикалық тәжірибесі, білімі, дағдылары бар және өзіне жүктелген міндеттерді жоғары сапада және толық көлемде орындайтын адам, колледж сертификаттау комиссиясының ұсынысы бойынша, ерекше жағдай ретінде, психолог лауазымына тағайындалуы мүмкін. 1.4. Психолог тікелей колледж басшысының оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарымен бірлікте жұмыс жасайды. 1.5. Психолог өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдерін, студенттерге білім мен тәрбие беруді басшылыққа алады; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрттен қорғау ережелері, сонымен қатар колледждің Жарғысы мен жергілікті құқықтық актілері (ішкі еңбек ережелерін, басшының нұсқаулары мен бұйрықтарын, осы лауазымдық нұсқаулықты қоса алғанда), еңбек келісімшарты (келісімшарт) жетекшілікке алады. Психолог бала құқықтары туралы Конвенцияны ережелерін сақтайды.
 1. Функциялар
Психолог қызметінің негізгі бағыттары: 2.1. Колледж студенттерінің психологиялық ашылуы; 2.2. Оқушылардың психологиялық, шығармашылық қабілеттерін дамыту;
 1. Лауазымдық міндеттер
Психолог келесі қызметтік міндеттерді орындайды: 3.1. Психологиялық үйірме студенттерінің құрамын толықтырады және оны оқу кезеңінде сақтау үшін шаралар қабылдайды; 3.2. Студенттерге психологиялық бақылау жүргізеді; 3.3. Психофизиологиялық мақсатқа негізделген жұмыс (оқыту) формалары, құралдары мен әдістерін психологиялық тұрғыдан дұрыс таңдауды қамтамасыз етеді; 3.4. Студенттердің құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қамтамасыз етеді; 3.5. Білім беру бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға қатысады; 3.6. Жоспарлар мен оқу бағдарламаларын жасайды, олардың орындалуын қамтамасыз етеді; белгіленген құжаттама мен есептілікті жүргізеді; 3.7. Студенттердің шығармашылық қабілеттерін ашады, олардың дамуына, тұрақты кәсіби қызығушылықтары мен бейімділіктерінің қалыптасуына ықпал етеді; 3.8. Дарынды және талантты оқушыларды, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі балаларды қолдайды; 3.9. Студенттердің бұқаралық іс-шараларға қатысуын ұйымдастырады; 3.10. Өз құзыреті шегінде ата-аналарға (оларды алмастыратын адамдарға), сондай-ақ мекеме мұғалімдері мен білім алушыларына консультативтік көмек көрсетеді; 3.11. Сабақтар кезінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрттен қорғау ережелерін сақтауды қамтамасыз етеді; белгіленген үлгідегі журналға міндетті тіркеумен студенттердің еңбегін қорғау бойынша нұсқаулық жүргізеді; 3.12. Әр күтпеген жағдай туралы колледж әкімшілігін жедел түрде хабардар етеді, алғашқы медициналық көмек көрсету үшін шаралар қабылдайды; 3.13. Өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; әдістемелік бірлестіктердің қызметіне және әдістемелік жұмыстың басқа түрлеріне қатысады; 3.14. Колледждің алдын алу кеңесінің жұмысына қатысады; 3.15. Мерзімді ақысыз медициналық тексеруден өтеді; 3.16. Оқытушының әлеуметтік мәртебесіне сәйкес колледждегі, күнделікті өмірдегі, қоғамдық орындардағы әдеп нормаларын сақтайды;
 1. Құқықтар
Психологтың құқығы бар: 4.1. Колледж Жарғысымен белгіленген тәртіпте колледжді басқаруға қатысуға; 4.2. Кәсіби абырой мен қадір-қасиетті қорғауға; 4.3. Оның жұмысын бағалауды қамтитын шағымдармен және басқа құжаттармен танысуға, олар бойынша түсініктемелер беруге; 4.4. Оқыту мен тәрбиелеу әдістерін, оқу құралдары мен материалдарды, оқулықтарды, студенттердің білімін бағалау әдістерін еркін таңдау және қолдану; 4.5. Біліктілікті арттыру; 4.6. Тиісті біліктілік санаты бойынша ерікті негізде сертификатталуға және сертификаттау сәтті болған жағдайда оны алуға; 4.7. Сабақтар мен үзілістер кезінде студенттерге сабақтарды ұйымдастыруға және тәртіпті сақтауға байланысты міндетті бұйрықтар беру, студенттерді Жарғыда және жоғарылату ережелерінде белгіленген жағдайларда және тәртіпте тәртіптік жауапкершілікке тарту

Қашықтықтан ұйымдастырылған психолог жұмыстары

«Қашықтықтан оқытуда студенттерге психологиялық кеңес»

«Психикалық денсаулығымыз туралы сөйлесейік»

«Мен және Интернет»

«І курс білім алушыларын жаңа әлеуметтік психологиялық жағдайға бейімделу деңгейін оңтайландыру»

«Жасөспірімдердің ішімдік пен нашақорлық туралы хабардарлығын және қатынас деңгейін анықтау» сауалнамасы

«Темперамент типін анықтауға арналған Айзенк тесті»

«Оқу процесіне бейімделу сауалнамасы»

«Студенттің колледжге бейімделу деңгейі» (Н.В.Деркач) Сауалнама нәтижесі «Білім алушылардың дінге көзқарасы»

№1 АЛМАТЫ ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ГУМАНИТАРЛЫҚ - ПЕДАГОГТІК КОЛЛЕДЖІ

© 2021. Барлық құқықтар сақталған.