№1 АЛМАТЫ ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК
ГУМАНИТАРЛЫҚ - ПЕДАГОГТІК КОЛЛЕДЖІ

Абай атындағы ҚазҰПУ – сапалы білім жаршысы!тренинг-семинары

2021 жылдың 8 желтоқсанында №1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледжінде кəсіби бағдар жұмыстарын жүргізу мақсатында Мектепке дейінгі, əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану білім беру бағдарламаларының аға оқытушылары Т.С. Жумашева, PhD М.А. Шауенова, және А.Ж. Жакуповалардың ұйымдастыруымен «Абай атындағы ҚазҰПУ – сапалы білім жаршысы!» тақырыбында тренинг-семинары өтті. Тренинг-семинарына шақырылған арнайы қонақтар Мектепке дейінгі, əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану білім беру бағдарламаларының жетекшісі п.ғ.к., қауымд. профессор У.Қ. Қыяқбаева, аталған ББ-ның профессоры, п.ғ.д. А.Е.Манкеш, Педагогика және психология институтының Маркетинг бөлім жетекшісі Ж.О. Жанкушков, осы колледж түлегі, бүгінде Абай атындағы ҚазҰПУ «6В120100 – Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту педагогикасы» мамандығының студенті Н.Қ. Шараева, сондай-ақ №1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледж директоры М.Т. Мендгазиева мен директордың ақпараттық технологиялар жөніндегі орынбасары Б.К. Онгарова. Ал тренинг-семинарыға қатысушылар №1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледжінің бітіруші топ студенттері мен педагогтері.

            Іс-шараның мақсаты – педагогикалық жоғарғы оқу орындары мен колледждері арасындағы сабақтастықты арттыру және педагогикалық мамандықтарды кеңінен насихаттау, педагогикалық қызметтің беделін көтеру, педагогикалық жоғары оқу орнына түсуге ниет білдірушілерді қажетті ақпараттармен қамтамасыз ету. Тренинг-семинар case-study, коучинг технологиясы, SWOT-талдау, оқытудың интербелсенді әдістері арқылы өткізілді. Студенттер өздерін қызықтырған сұрақтарға жауап алып, өз ризашылықтарын білдірді.

 

 

Тренинг-семинар на тему:

Абай атындағы ҚазҰПУ – сапалы білім жаршысы!

 8 декабря 2021 года в Алматинском государственном гуманитарно-педагогическом колледже № 1 с целью проведения профессиональный ориентированной работы был проведен тренинг-семинар на тему: «КазНПУ имени Абая – вестник качественного образования!». Организаторы семинара преподаватели образовательных программ дошкольной, социальной педагогики и самопознания Т.С. Жумашева, PhD М.А. Шауенова и А.Ж.Жакупова.

Специальные гости, приглашенные на тренинг-семинар руководитель ОП дошкольной, социальной педагогики и самопознания к.п.н. профессор Кякбаева У.К., профессор данной ОП, д.п.н. Манкеш А.Е., руководитель отдела маркетинга Института педагогики и психологии Жанкушков Ж.О., выпускник этого колледжа, сегодня студент КазУПУ им. Абая специальности «6В120100 – Педагогика дошкольного воспитания и обучения» Шараева Н.К., также директор Алматинского государственного гуманитарно-педагогического колледжа № 1 Мендгазиева М.Т. и заместитель директора по информационным технологиям Онгарова Б.К. А участники тренинга – студенты и педагоги выпускной группы Алматинского государственного гуманитарно-педагогического колледжа № 1.

Цель мероприятия – повышение преемственности между педагогическими вузами и колледжами и популяризация педагогических специальностей, повышение престижа педагогической деятельности, обеспечение необходимой информацией желающих поступить в педагогические вузы.

Тренинг-семинар проводился с использованием case-study, коучинг-технологии, SWOT-анализа, интерактивных методов обучения. Студенты получили на интересующие их вопросы и выразили благодарность.

 

 

Training seminar

“KazNPU named after Abai – a bulletin of quality education!” /

 

On December 8, 2021, in the Almaty State Humanitarian and Pedagogical College No. 1, in order to conduct professionally oriented work, a training seminar was held on the topic: “KazNPU named after Abai – a bulletin of quality education!” The organizers of the seminar are teachers of educational programs for preschool, social pedagogy and self-knowledge T.S. Zhumasheva, PhD M.A. Shauyenova and A.J. Zhakupova. 

Special guests invited to the training seminar, head of the EP of preschool, social pedagogy and self-knowledge, professor Kyakbaeva U.K., professor of this EP, Mankesh A.E., head of the marketing department of the Institute of Pedagogy and Psychology Zhankushkov Zh.O., a graduate of this college, today a student at KazNPU named after Abai specialty “6В120100 – Pedagogy of preschool education and training” Sharaeva N.K., also director of the Almaty State Humanitarian-Pedagogical College No. 1 Mendgazieva M.T. and deputy director for information technologies Ongarova B.K. And the training participants were students and teachers of the graduating class of the Almaty State Humanitarian-Pedagogical College No. 1.

The purpose of the event is to increase the continuity between pedagogical universities and colleges and to popularize pedagogical specialties, increase the prestige of pedagogical activities, and provide the necessary information to those wishing to enroll in pedagogical universities.

The training seminar was held with the use of case-study, coaching technology, SWOT-analysis, interactive teaching methods. The students received answers to their questions and expressed their gratitude.

№1 АЛМАТЫ ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ГУМАНИТАРЛЫҚ - ПЕДАГОГТІК КОЛЛЕДЖІ

© 2021. Барлық құқықтар сақталған.